ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 223
ยินดีต้อนรับ
สมัครสอบ
ค้นหาแบบฟอร์ม
การชำระเงิน
ตรวจสอบสถานะ
การสมัครสอบ
พิมพ์ใบสมัครและ
เลขประจำตัวสอบ
ค้นหาสถานที่สอบ
คู่มือแนะนำ
การสมัครสอบ
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ครั้งที่ 1/2556

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2556   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด  
  ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  
        • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด  
        • พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด  
        • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด  
        • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด  
        • นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด  
        • นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด  
        • เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด  
        • โภชนากรปฏิบัติงาน   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด  
        • เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด  
  ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
        • วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด  
        • นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด  
        • นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด  
        • นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด  
        • นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด  
        • วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด  
  รายละเอียดท้ายประกาศผลการสอบแข่งขัน เกี่ยวกับตารางการรับรายงานตัวตามบัญชีผู้สอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2556   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด  
 
 
  ***แก้ไขหลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
 

ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบโปรดทราบ
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ให้เข้าไปดู "คู่มือแนะนำการสมัครสอบ" ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าเว็บไซด์
ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบ อ่านคำแนะนำก่อนสมัครสอบ
       การสมัครสอบครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้
ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวัน เวลาดังนี้
 
ขั้นตอนการสมัครสอบ
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ
 

ผู้สมัครโปรดทราบ
1. ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบแล้วจะมีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบทุกคน ให้เข้าไป "ค้นหาสถานที่สอบ" ได้
2. การค้นหาสถานที่สอบเข้าไปคลิกที่หัวข้อย่อย "ค้นหาสถานที่สอบ" ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ ระบบจะขึ้นให้กรอก เลขประจำตัวประชาชน กดค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูล เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล วัน เวลา และสถานที่สอบให้พิมพ์เก็บไว้
3.การค้นหารายชื่อ และสถานที่สอบ ทางไฟล์ PDF จะเสียเวลามาก ให้ใช้การค้นหาสถานที่สอบตามข้อ 2 จะรวดเร็วกว่า

ผู้เข้าสอบต้องนำรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป มามอบให้หัวหน้าห้องสอบ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ