ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 228
    การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ครั้งที่ 2/2557  
    การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ครั้งที่ 3/2557  
    เปลี่ยนแปลงวันทดสอบปฏิบัติตำแหน่งพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน และตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน วันที 25-27 มี.ค.58 เป็น 20-22 เม.ย.58
รายละเอียดทางเว็บไซต์
 
ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบ อ่านคำแนะนำก่อนสมัครสอบ
       การสมัครสอบครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้
ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวัน เวลาดังนี้
 
ขั้นตอนการสมัครสอบ
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ