ใบสมัครออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 229
ใบสมัครออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

คู่มือแนะนำการสมัครสอบ
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ครั้งที่ 1/2556
เพื่อประโยชน์ของท่านเอง
โปรดอ่านคู่มือแนะนำการสมัครสอบให้เข้าใจโดยละเอียด
1. ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว เลือกได้เพียง 1 ระดับและสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งของระดับที่เลือกนั้น เมื่อสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้
2. ผู้สมัครสอบไม่สามารถสมัครโดยใช้วุฒิการศึกษาในระดับที่สูงกว่าที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เช่น นำวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา มาสมัครสอบในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน เป็นต้น
3. ผู้สมัครสอบที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี สามารถสมัครสอบตำแหน่งระดับปฏิบัติการได้
4. ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบสมัครสอบที่มีเลขประจำตัวสอบหลังจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปแล้ว 2 วันทำการเป็นต้นไป
5. ผู้สมัครสอบต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค และต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ก่อนจึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
6. สำนักงาน ก.ก. กำหนดการสอบทุกตำแหน่งในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฏาคม 2556
และสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556 โดยจะดำเนินการประกาศ
ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หรือ http://www.bangkok.go.th/exam ให้ทราบดังนี้
   6.1 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน สถานที่สอบ ตารางสอบ ระเบียบผู้เข้าสอบ
ของการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
   6.2 ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2556 ประกาศเฉพาะสถานที่สอบ ตารางสอบ ระเบียบผู้เข้าสอบ
ของการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
   ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบทั้งสองภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
(ภาค ข.) ทั้งนี้ ผู้ที่ขาดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
(ภาค ข.)
7. กรุงเทพมหานครไม่รับโอนข้าราชการหรือพนักงานทุกประเภทที่มีความประสงค์จะโอนโดยผลการสอบแข่งขัน
8. ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องปฏิบัติราชการให้กรุงเทพมหานครเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยห้ามโอนไปหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นเว้นแต่ลาออกจากราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถอ่านรายละเอียดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2556

ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน
1. คลิกที่ปุ่ม "ดำเนินการต่อ" เพื่อสมัครสอบ
2. กรอกข้อมูลลงใน "แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์" กรุณาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล
       - กรณีที่ข้อมูลของท่านถูกต้องและครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม "ถัดไป" ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันข้อมูลรายละเอียดการสมัครสอบ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล
       - กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม "แก้ไข" จากนั้นระบบจะแสดง "แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์" เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
       - หากข้อมูลการสมัครถูกต้องและครบถ้วนคลิกปุ่ม "ส่งใบสมัคร"
3. การพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน คลิกปุ่ม "พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน"
       - หากท่านต้องการพิมพ์เอกสาร หรือต้องการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย กรุณาคลิกปุ่ม "เปิด"
       - หากท่านต้องการบันทึกเอกสาร กรุณาคลิกปุ่ม "บันทึก"
       - หรือหากท่านไม่ต้องการดำเนินการใดๆ กรุณาคลิกปุ่ม "ยกเลิก"
4. ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครแล้ว แต่ไม่ได้พิมพ์หรือบันทึกแบบฟอร์มการชำระเงินได้ในครั้งแรก ท่านสามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินได้ในภายหลัง (เฉพาะผู้ที่กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์และยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้วเท่านั้น) โดยเข้ามาที่เว็บเพจ จากนั้นคลิกเมนู "ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน" ที่เมนูด้านซ้ายโดยกรอก เลขประจำตัวประชาชน และรหัสที่แสดงในหน้าเว็บ
5. ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์ม "แบบฟอร์มการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ภายในเวลาทำการของธนาคาร โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะต้องเก็บเอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไว้เป็นหลักฐาน
6. หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปแล้ว 2 วันทำการ ให้ผู้สมัครเข้ามาพิมพ์ใบสมัครสอบ โดยคลิกเมนู "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ" ที่เมนูด้านซ้ายมือโดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน และรหัสที่แสดงบนหน้าเว็บ ระบบจะแสดงหน้าจอให้พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ ทั้งนี้ หากไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครสอบและหรือไม่ได้รับเลขประจำตัวสอบให้นำหลักฐานการชำระเงินไปติดต่อกลุ่มงานดำเนินการสอบ กองสรรหาบุคคล สำนักงาน ก.ก. ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2556 หากพ้นกำหนดให้ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิในการสอบครั้งนี้

ข้อควรระวัง
- ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว ในตำแหน่งระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการเพียงระดับเดียว และเพียง 1 ตำแหน่งของระดับที่เลือกนั้น
- ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
- กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง (13หลัก) เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
- การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม "ส่งใบสมัคร" เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าท่านขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
- ควรอ่านประกาศขั้นตอนการสมัครสอบและคู่มือแนะนำการสมัครสอบให้เข้าใจก่อนที่จะสมัครสอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านเอง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสอบ กรุณาติดต่อ กองสรรหาบุคคล โทรสาร 0 2225 6894, 0 2221 2141-69 ต่อ 1148 หรือ 1168 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ โทร 02-697-0999 กด 1 กด 521 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.


เพื่อความถูกต้องในการแสดงผลข้อมูลการสมัครสอบ กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer(IE) เวอร์ชั่น 7.0 ขึ้นไป
ในการสมัครสอบ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้โดย คลิกที่นี่