ใบสมัครออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 190
ใบสมัครออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

คู่มือแนะนำการสมัครสอบ
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ครั้งที่ 1/2556
เพื่อประโยชน์ของท่านเอง
โปรดอ่านคู่มือแนะนำการสมัครสอบให้เข้าใจโดยละเอียด
1. ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว เลือกได้เพียง 1 ระดับและสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งของระดับที่เลือกนั้น เมื่อสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้
2. ผู้สมัครสอบไม่สามารถสมัครโดยใช้วุฒิการศึกษาในระดับที่สูงกว่าที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เช่น นำวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา มาสมัครสอบในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน เป็นต้น
3. ผู้สมัครสอบที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี สามารถสมัครสอบตำแหน่งระดับปฏิบัติการได้
4. ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบสมัครสอบที่มีเลขประจำตัวสอบหลังจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปแล้ว 2 วันทำการเป็นต้นไป
5. ผู้สมัครสอบต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค และต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ก่อนจึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
6. สำนักงาน ก.ก. กำหนดการสอบทุกตำแหน่งในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฏาคม 2556
และสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556 โดยจะดำเนินการประกาศ
ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หรือ http://www.bangkok.go.th/exam ให้ทราบดังนี้
   6.1 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน สถานที่สอบ ตารางสอบ ระเบียบผู้เข้าสอบ
ของการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
   6.2 ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2556 ประกาศเฉพาะสถานที่สอบ ตารางสอบ ระเบียบผู้เข้าสอบ
ของการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
   ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบทั้งสองภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
(ภาค ข.) ทั้งนี้ ผู้ที่ขาดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
(ภาค ข.)
7. กรุงเทพมหานครไม่รับโอนข้าราชการหรือพนักงานทุกประเภทที่มีความประสงค์จะโอนโดยผลการสอบแข่งขัน
8. ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องปฏิบัติราชการให้กรุงเทพมหานครเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยห้ามโอนไปหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นเว้นแต่ลาออกจากราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถอ่านรายละเอียดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2556

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2561
เพื่อประโยชน์ของท่านเอง
โปรดอ่านคำแนะนำการสมัครสอบให้เข้าใจโดยละเอียด
1. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ {0}
2. ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อส่งใบสมัครสอบแล้ว
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้
3. ข้อมูลที่กรอกในใบสมัครสอบจะต้องเป็นข้อมูลตรงตามความเป็นจริง หากมีการตรวจสอบเอกสารและหรือคุณวุฒิการศึกษาซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆทั้งสิ้น
4. ผู้สมัครสอบต้องตรวจทานข้อมูลที่กรอกในใบสมัครสอบให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัครสอบ เมื่อส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก หากข้อมูลผิดพลาดอันเนื่องจากการกรอกข้อมูลของผู้สมัครสอบ จะถือว่าใบสมัครสอบนั้นเป็นโมฆะ
5. ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่กรอกไว้ในใบสมัครสอบจะต้องตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
ของผู้สมัครสอบ หากไม่ตรงไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
6. ผู้สมัครสอบไม่สามารถนำวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2561 มาใช้ในการสมัครสอบได้
7. เมื่อผู้สมัครสอบส่งใบสมัครในระบบแล้ว จะต้องพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินเพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมสอบก่อน ระบบ
รับสมัครสอบจึงจะออกเลขประจำตัวสอบให้ตามตำแหน่งที่สมัครสอบได้ โดยจะต้องดำเนินการ ดังนี้
7.1 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน นำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในเวลาที่กำหนด หลังจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปแล้ว 2 วันทำการ ผู้สมัครสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หรือ http://www.bangkok.go.th/exam ที่ปุ่มพิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ แล้วพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบลงบนกระดาษ A 4 จำนวน 1 ฉบับ
7.2 ผู้สมัครสอบจะต้องนำรูปถ่ายสำหรับใช้ในการสอบครั้งนี้ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ติดในใบสมัครสอบ และจะต้องลงลายมือชื่อที่ด้านท้ายใบสมัครด้วย
8. ผู้สมัครสอบต้องนำหลักฐานและเอกสารเพื่อใช้แสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่คุมสอบในการเข้าสอบแข่งขันให้ครบถ้วน ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ครั้งที่ 1/2561 หากขาดหลักฐานข้อใดข้อหนึ่งไม่มีสิทธิเข้าสอบ
9. สำนักงาน ก.ก. จะทำการสอบแข่งขันเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จะต้องยื่นหลักฐาน และเอกสารตามวัน เวลา และ สถานที่ที่กำหนด และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
10. สำนักงาน ก.ก. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ตั้งแต่ {0} เป็นต้นไป
11. กรุงเทพมหานครไม่รับโอนข้าราชการหรือพนักงานทุกประเภทที่มีความประสงค์จะโอนโดยผลการสอบแข่งขัน
12. ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องปฏิบัติราชการให้กรุงเทพมหานครเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยห้ามโอนไปหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2561

ข้อควรระวัง
- ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว ในตำแหน่งระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการเพียงระดับเดียว และเพียง 1 ตำแหน่งของระดับที่เลือกนั้น
- ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
- กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง(13หลัก) เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
- การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม "ส่งใบสมัคร" เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิด
จากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้
หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าท่านขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
และท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
- ควรอ่านประกาศขั้นตอนการสมัครสอบและคู่มือแนะนำการสมัครสอบให้เข้าใจก่อนที่จะสมัครสอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านเอง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสอบ กรุณาติดต่อ กองสรรหาบุคคล โทรสาร 0 2225 6894, 0 2221 2141-69 ต่อ 1148 หรือ 1168 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ โทร 02-697-0999 กด 1 กด 521 ในวัน
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.


ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน
1. คลิกที่ปุ่ม "ดำเนินการต่อ" เพื่อสมัครสอบ
2. กรอกข้อมูลลงใน "แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์" กรุณาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล
       - กรณีที่ข้อมูลของท่านถูกต้องและครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม "ถัดไป" ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันข้อมูลรายละเอียด
การสมัครสอบ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล
       - กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม "แก้ไข" จากนั้นระบบจะแสดง "แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์" เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
       - หากข้อมูลการสมัครถูกต้องและครบถ้วนคลิกปุ่ม "ยืนยัน" และ "ส่งใบสมัคร"
3. การพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน คลิกปุ่ม "พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน"
       - หากท่านต้องการพิมพ์เอกสาร หรือต้องการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย กรุณาคลิกปุ่ม "เปิด"
       - หากท่านต้องการบันทึกเอกสาร กรุณาคลิกปุ่ม "บันทึก"
       - หรือหากท่านไม่ต้องการดำเนินการใดๆ กรุณาคลิกปุ่ม "ยกเลิก"
4. ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครแล้ว แต่ไม่ได้พิมพ์หรือบันทึกแบบฟอร์มการชำระเงินได้ในครั้งแรก ท่านสามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินได้ในภายหลัง (เฉพาะผู้ที่กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์และยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้วเท่านั้น) โดยเข้ามาที่เว็บเพจ จากนั้นคลิกเมนู "ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน" ที่เมนูด้านซ้ายโดยกรอก เลขประจำตัวประชาชน และรหัสที่แสดงในหน้าเว็บ
5. ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์ม "แบบฟอร์มการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่{0} ภายในเวลาทำการของธนาคาร โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะต้องเก็บเอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไว้เป็นหลักฐาน
6. หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปแล้ว 2 วันทำการ ให้ผู้สมัครเข้ามาพิมพ์ใบสมัครสอบ โดยคลิกเมนู "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ" ที่เมนูด้านซ้ายมือโดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน และรหัสที่แสดงบนหน้าเว็บ ระบบจะแสดงหน้าจอให้พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ ทั้งนี้ หากไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครสอบและหรือไม่ได้รับเลขประจำตัวสอบให้นำหลักฐานการชำระเงินไปติดต่อกลุ่มงานดำเนินการสอบ กองสรรหาบุคคล สำนักงาน ก.ก. ภายใน{0} หากพ้นกำหนดให้ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิในการสอบครั้งนี้

เพื่อความถูกต้องในการแสดงผลข้อมูลการสมัครสอบ
กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) เวอร์ชั่น 11.0 ขึ้นไป หรือ Chrome เวอร์ชั่นล่าสุดในการสมัครสอบ