การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2561
          ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

  ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

  ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ


          ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) แต่ขาดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
          ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบปฏิบัติ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่งพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
          ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบปฏิบัติ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏบัติการ และนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ(ผู้นำพลศึกษา) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
          ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ทุกตำแหน่ง

  ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

  ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ


          ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

  ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

  ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ


          ประชาสัมพันธ์สนามสอบ เนื่องจากสถานที่สอบมีพื้นที่จำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จอดรถสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาภายในบริเวณสนามสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด




ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

  ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

  ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2561 (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พนักงานปกครองปฏิบัติงาน พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเทศกิจ ปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขหลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
วิธีตรวจสอบคุณวุฒิทางระบบรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด